Η FBC αναλαμβάνει την κατασκευή ψυκτικών συγκροτημάτων με ειδικές απαιτήσεις , κατασκευάζει και τροποποιεί  ψυκτικά συγκροτήματα και συμμετέχει και σε πειραματικά προγράμματα
Αναφέρουμε μερικά παραδείγματα:


1. Διβάθμιο σύστημα Οργανικού Κύκλου Rankine (ORC) για παραγωγή ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια.
Κατασκευή μηχανής ORC δύο βαθμίδων με εκτονωτές τύπου scroll εν σειρά για τη μετατροπή θερμικής ενέργειας προερχόμενης από πεδίο συλλεκτών κενού σε ηλεκτρική ενέργεια. Η θερμοκρασία σχεδιασμού της μηχανής είναι 130 oC και η ονομαστική ηλεκτρική ισχύς 12 kW. Η παραγόμενη ισχύς αποδίδεται σε σύστημα αφαλάτωσης με αντίστροφη όσμωση για την παραγωγή πόσιμου νερού θαλασσινό.
Η μηχανή κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου 09-ΣΥΝ32-982 που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με συντονιστή την ομάδα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2. Κατασκευή υπερκρίσιμης μηχανής Οργανικού Κύκλου Rankine (ORC)
Κατασκευή μηχανής απλού ORC για υπερκρίσιμη λειτουργία (λειτουργία άνω του κρίσιμου σημείου), για ανάκτηση της θερμότητας από συγκεντρωτικά φωτοβολταϊκά στοιχεία και μετατροπή της σε ηλεκτρική ενέργεια με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των φωτοβολταϊκών. Η θερμοκρασία σχεδιασμού της μηχανής είναι 90 oC και η ονομαστική ισχύς της 7 kW. Εκτός από τη σύνθεση της μηχανής, η FBC ανέλαβε και την μετατροπή του εκτονωτή τύπου scroll ώστε να εξασφαλιστεί αντοχή στις υπερκρίσιμες πιέσεις.
Η μηχανή κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου CPV-Rankine που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συντονιστή την ομάδα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


3. Κατασκευή Hydrocooler
Κατασκευή απαραίτητη για την πρόψυξη με καταιονισμό ή ψεκασμό ψυχρού νερού σε λαχανικά και φρούτα πριν την κατάψυξη.


4. Κατασκευή Δεξαμενής  Αδρανείας
Κατασκευή για την εξισορρόπηση-εξίσωση πιέσεων και στάθμης σε διάφορα κυκλώματα.